Llistat de polítiques actives

Nom Tipologia Consentiment de l'usuari
Condicions de participació Política del Campus Virtual Usuaris autenticats
Política de Privacitat Política de privacitat Usuaris autenticats
Condicions d’Ús Política del Campus Virtual Usuaris autenticats
CONDICIONS GENERALS DE COMPRA Política del Campus Virtual Usuaris autenticats

Resum

Descripció:

Text complet de les condicions d'ús

 • La participació està reservada a les empreses, entitats i professionals del sector turístic català.
 • La preinscripció que no tingui les dades correctament indicades serà automàticament anul·lada.
 • Aquestes accions formatives, excepcionalment seran totalment gratuïtes degut a la situació provocada per la pandèmia de la Covid-19
 • Les places del programa #formacióturismecat són limitades, per aquest motiu el procés d’adjudicació de places es realitzarà segons els criteris establerts per la Direcció General de Turisme i l’Agència Catalana de Turisme, i us informarem tant si heu obtingut plaça en el curs com si no.
 • Us demanem que compliu amb l'assistència als cursos. La data límit per donar-se de baixa d'un curs són 3 dies hàbils abans del seu inici.
 • Les absències reiterades hauran de portar a la impossibilitat de la inscripció en nous cursos.
 • Es reserva el dret d'anul·lar i/o canviar les dates dels cursos en cas de no arribar al mínim d'inscrits requerits per a la seva realització.
 • En les accions formatives que correspongui, es lliurarà el certificat d'assistència al curs a qui assisteixi un mínim del 75% d'hores establertes, a més d’haver superat el test del curs.

Resum

Descripció:

Text complet de les condicions d'ús

Qui és el Responsable del Tractament de les dades personals?

Responsable del Tractament: FUNDACIÓ EURECAT és el responsable del tractament de les dades de l’Usuari donat d’alta per utilitzar la Plataforma i l’Objecte d’acord amb les Condicions Generals d’Ús (“Eurecat” o el “Responsable”):

C.I.F : G66210345

Adreça: Parc Tecnològic del Vallès, Avinguda Universitat Autònoma 23, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Correu electrònic: legal@eurecat.org

Telèfon: +34 93 238 14 00

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@eurecat.org

La Plataforma es tracta d’un Moodle de llicència lliure que, en principi, no accedeix i tracta les dades dels usuaris dels seus llicenciats. 

Amb quina finalitat  i base de legitimació tractem les dades personals? Quines categories de dades tractem?

Les categories de dades personals, dades identificatives, proporcionades al Responsable, les dades que el propi Usuari  especifiqui i les dades acadèmiques fruit de l’ús i gaudi de l’Objecte. Aquestes dades es tractaran pel Responsable per les següents finalitats:

 • gestionar l’alta i l’usuari i contrasenya perquè l’Usuari pugui accedir a la Plataforma i totes les seves prestacions i continguts. La base de legitimació és l´execució del contracte (art 6.1 RGPD).
 • enviar informacions relacionades amb els serveis contractats de la Plataforma i l’Objecte i, tractar dades per mantenir la utilitat i gaudi de la Plataforma i l’Objecte de l’Usuari. La base de legitimació és l’interès legítim (art 6.1 b) RGPD i art 21 LSSICE).
 • gestionar la reserva i contractació de cursos realitzant les accions i comunicacions idònies a tal efecte, inclou la tramitació i redireccionament a la plataforma de pagament del proveïdor extern. La base de legitimació és l’execució del contracte (art 6.1 b) RGPD).

El Responsable no podrà obtenir dades relacionades amb els hàbits de navegació dels usuaris, fruit de la instal·lació de cookies, donat que la Plataforma només utilitza cookies necessàries pel funcionament de la Plataforma. S’informa que les cookies necessàries estan exemptes de consentiment de l’Usuari donat que no tenen finalitats accessòries.

Quant temps conservarem les dades personals? 

Les dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per dur a terme les finalitats per les quals han estat proporcionades o generades, o bé, fins que es sol·liciti la seva supressió. En qualsevol cas, les dades s’eliminaran quan les finalitats del tractament hagin finalitzat i no hi hagi obligacions legals respecte aquestes.

Qui són els destinataris de les dades personals?

Les dades personals, es tractaran principalment pel Responsable, però podran ser accessibles quan sigui estrictament necessari per l’Agència Catalana de Turisme, donat que és l’entitat que promou els cursos, per a finalitat relacionades amb l’Objecte.

No obstant l’anterior, les dades personals poden posar-se a disposició dels proveïdors de serveis del Responsable quan sigui estrictament necessari per la prestació de serveis relacionats amb les finalitats del tractament, com per exemple, proveïdors per l’enviament de comunicacions o per la guarda i gestió de les bases de dades. L’accés i possible tractament de les dades per part de proveïdors de serveis es farà amb els suports contractuals legalment exigits i en qualsevol dels casos, els tercers no vendran, cediran, llogaran, posaran a disposició de tercers les dades o bé, tractaran les dades per finalitats pròpies o diferents.

La Plataforma inclou el registre a cursos que comporten el pagament de una reserva que es gestiona directament pel proveïdor Stripe, en aquest sentit, el destinatari de les dades bancàries és directament el proveïdor que recavarà les dades i realitzarà les gestions del pagament directament a la plataforma, sense que el Responsable tingui accés a aquestes dades, quedant exonerat de qualsevol responsabilitat que se’n derivi.

En aquest sentit, s’informa a l’Usuari que la Plataforma és  propietat de tercers i ha estat llicenciada al Responsable, en aquest sentit, qualsevol incompliment legal d’aquesta és aliè al Responsable. 

El Responsable podrà cedir les dades personals en cas d’obligació legal, sense necessitat de consentiment de l’interessat. La resta de possibles cessions, no previstes, requeriran l’autorització expressa i degudament informada dels interessats.

Es realitzen transferències internacionals de dades?

En principi, les dades no estan subjectes a transferències internacionals de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu. Sense perjudici de l’anterior, el Responsable pot tenir proveïdors de serveis que estiguin ubicats fora de la Unió Europea, o bé, que prestin els seus serveis fora. En aquest sentit, el Responsable assegura que les dades personals seran tractades d’acord amb les requisits que la legislació requereix a tal efecte.

Les dades personals estan subjectes a decisions automatitzades o a l’elaboració de perfils?

Les dades personals no són objecte de decisions automatitzades ni estan sotmeses a l’elaboració de perfils. 

Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

La legislació vigent en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats, per raó del tractament de les seves dades, els quals es resumeixen a continuació:

 1. Dret d'accés: l’interessat tindrà dret a conèixer les seves dades personals tractades pel responsable i les finalitats.
 2. Dret de rectificació: l’interessat  pot sol·licitar la rectificació/actualització de les seves dades en qualsevol moment.
 3. Dret de supressió: l’interessat  podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimides dels fitxers del responsable. No obstant això, i tal com s’indica en l'apartat de conservació de dades, en determinades circumstàncies, el compliment de la legislació vigent pot impedir l'efectiu exercici d'aquest dret.
 4. Dret d'oposició: l’interessat  podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb qualsevol de les finalitats amb què el responsable tracti les seves dades, d'acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas.
 5. Dret de limitació del tractament: l’interessat  podrà sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:
  1. Si considera que les dades no són correctes o exactes;
  2. Si considera que no s'estan tractant les seves dades de forma legítima, però prefereix que limitem el tractament dels mateixos a la seva eliminació;
  3. Si les dades ja no ens són necessàries d'acord amb la finalitat per als quals van ser recollides, però necessita que es conservin per a interposar reclamacions legals;
  4. Si, havent exercit el dret d'oposició a algun tractament pendent, està de resposta al respecte per part del responsable.
 6. Dret a la portabilitat de les seves dades: l’interessat  tindrà dret a, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, sol·licitar que les dades personals que hagi proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament

L’Usuari podrà exercitar els seus drets, en els termes i condicions previstos a la legislació vigent prèviament esmenats, al domicili social del Responsable a l’Avinguda Universitat Autònoma 23, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), o bé, via correu electrònic a legal@eurecat.org 

En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació, o, obtenir més informació al respecte la privacitat, pot dirigir-se a l’Autoritat de Control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades  (www.agpd.es  - C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).Resum

Descripció:

Text complet de les condicions d'ús

1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Fundació Eurecat, amb CIF G66210345 i domicili social a Av. Universitat Autònoma 23, 08290- Cerdanyola del Vallès (Barcelona), telèfon +34 93 238 14 00 i correu electrònic de contacte  info@eurecat.org , inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.826 (en endavant “Eurecat”).

Eurecat, és l’entitat coordinadora que gestiona i imparteix els continguts de la plataforma, la que ofereix formació e-learning, fonts i enllaços de formació específica així com els espais perquè l’alumne pugui fer un seguiment acadèmic, tals com calendaris, fòrums, missatgeria,... La plataforma emprada es tracta de Moodle la qual és una llicència pública (en endavant la “Plataforma”).

Aquestes Condicions Generals d’Ús (en endavant les “Condicions d’Ús”) son exclusivament aplicables entre Eurecat i els alumnes que hagin estat donats d’alta, per Eurecat mitjançant la creació d’un usuari i contrasenya, a la Plataforma (en endavant els “Usuaris”). 

L’ús de la Plataforma per l’Usuari comporta l’acceptació dels termes i condicions que es detallen en les presents Condicions d’Ús i, qualsevols altres condicions diferents a les presents, no tindran efecte, excepte expressa acceptació per escrit per ambdues parts. Així mateix, l’Usuari declara haver prèviament llegit i entès les presents Condicions d’Ús, i, voluntàriament, les accepta i reconeix  de forma expressa i sense reserves.

Eurecat, es reserva la facultat de modificar les Condicions d’Ús en qualsevol moment i posar-les a l’abast de l’Usuari actualitzades i vigents a través de la Plataforma. L’Usuari te l’obligació de consultar-ne el contingut de les Condicions d’Ús habitualment per tal de poder complir amb el contingut i mantenir-se al corrent de les actualitzacions.

2. OBJECTE 

L’objecte de les Condicions d’Ús son l’ús dels continguts  i de la Plataforma així com, la llicència per accedir-hi i utilitzar-ne els recursos. Aquesta llicència és de caràcter limitat i en cap cas suposa la cessió de la Plataforma ni, dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts. Així mateix, la llicència d’ús de la Plataforma i els continguts està limitada temporalment segons el criteri que Eurecat hagi seleccionat en donar d’alta a l’usuari i no es podrà sub-llicenciar ni cedir a tercers, és d’ús exclusiu per l’Usuari (endavant “l’Objecte”)

L’ús i gaudi per l’Usuari de l’Objecte està sotmès al compliment de les  presents Condicions d’Ús i aquest es compromet a complir-les.

3. DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

3.1 Drets de l’Usuari

L’Usuari que Eurecat hagi constat la seva inscripció a la formació tindrà dret a que se li generi un usuari i contrasenya per poder accedir a totes les prestacions i continguts de la Plataforma així com, poder fer un correcte ús de l’Objecte, tot seguint les indicacions específiques de la Plataforma i, en qualsevol cas, conforme a l’establert a les presents Condicions d’Ús.

3.2 Obligacions de l’Usuari

L’Usuari,  per raó del accés a la Plataforma i gaudi de l’Objecte, es compromet a complir les següents obligacions:

 • S’abstindrà de realitzar qualsevol acció o ús que suposi una modificació o alteració de l’Objecte i de la Plataforma, com per exemple manipulació del contingut o del codi. 
 • S’abstindrà de disposar de l’Objecte i de la Plataforma com a propietari i, en conseqüència, reconeix la propietat d’Eurecat dels continguts de la Plataforma.
 • Mantindrà l’Objecte i la Plataforma en bon estat i l’utilitzarà amb cura i diligència deguda per evitar-ne desperfectes, alteracions o impossibilitar l’ús i accés a la resta d’usuaris i a Eurecat.
 • Respondrà i repararà els danys, avaries i desperfectes que causi en l’Objecte i Plataforma i deixarà indemne a Eurecat de qualsevol responsabilitat front tercers.
 • S’abstindrà de cedir, llogar o treure’n qualsevol benefici econòmic de l’Objecte i de la Plataforma amb tercers.
 • S’abstindrà fe publicar comentaris al fòrum que siguin ofensius, incerts, difamatoris, que faltin al respecte, il·legals o amenaçats així com, que infringeixin drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, invasius per la privacitat o  perjudicials en qualsevol altre forma cap a tercers. 

4.  PERFIL USUARI

L’Usuari per accedir a la Plataforma rebrà un email d’Eurecat en el que se li comunicarà usuari i contrasenya que se li ha creat i assignat específicament a tal efecte. L’Usuari podrà modificar la contrasenya generada per Eurecat a l’apartat de la Plataforma “Profile”.

Addicionalment, l’Usuari a l’apartat Profile podrà complimentar informacions seves i generar un perfil amb informacions que Eurecat i altres usuaris de la Plataforma podran consultar. Algunes de les informacions que l’Usuari hi pot fer constar son el nom complet, fotografia de perfil, detall dels cursos que està cursant, email de contacte, ciutat i país i afegir-hi una descripció.

Així mateix, a l’apartat Profile, l’Usuari podrà consultar els detalls del accés a la Plataforma: primer accés, últim accés, número d’Ip. L’Usuari també podrà configurar les seves preferències respecte diferents funcionalitats de la Plataforma, com ara les llenguatge, fòrum, calendari, missatgeria, notificacions, cursos,...  

L’Usuari és el responsable de l’ús del seu usuari i de les modificacions i informacions que hi introdueixi, Eurecat només és responsable de les tasques associades a garantir la funcionalitat de l’usuari que s’ha creat. Les informacions i dades que l’Usuari introdueixi estan sotmeses a la Política de Privacitat de la Plataforma.

5.  RESPONSABILITAT

Eurecat no és el propietari de la Plataforma i en conseqüència queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús de la mateixa  pels Usuaris, així com de la seva adequació de la Plataforma a la legislació aplicable.

Eurecat queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús de l’Objecte i la Plataforma així com de la seva disposició per l’Usuari i, en conseqüència, no haurà de respondre pels danys que puguin repercutir a l’Usuari o tercers. 

Així mateix, l’Usuari es compromet a respondre pels danys que pugui ocasionar a la Plataforma fruit del seu ús, així com dels danys que puguin repercutir a tercers o altres usuaris.

Eurecat queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’impossibilitat d’us i accés a la a la Plataforma o qualsevol error o problema d’accessibilitat d’aquesta.

Eurecat es reserva el dret de modificar, cancel·lar, eliminar comptes d’Usuari així com comentaris, sense que això generi drets de reclamació per part de l’Usuari, en el cas que s’hagin contravingut els termes i condicions de les presents Condicions d’Ús.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL  I INDUSTRIAL 

Tots els continguts de l’Objecte i la Plataforma (imatges, textos, articles, gràfics, vídeos, logotips,...) estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial que corresponen a Eurecat  o a tercers que en siguin els creadors. L’Usuari reconeix que l’Objecte no suposa una adquisició dels drets de propietat intel·lectual que se’n derivin i es compromet a fer-ne ús respectant-los.

Així mateix, l’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial que de les aportacions dels altres usuaris de la Plataforma es puguin derivar, així com a consentir a Eurecat llicència d’ús no exclusiva, gratuïta i irrevocable respecte dels continguts de l’Usuari a la Plataforma, per utilitzar-los, reproduir-los, publicar-los i modificar-los en qualsevol mitjà i territori. Eurecat, es compromet a mencionar i reconèixer en la llicència d’ús, l’autoria de l’Usuari.

7. PROTECCIÓ DE DADES

L’accés i ús de l’Usuari a la Plataforma i l’Objecte comporta el tractament de dades de l’Usuari per part d’Eurecat, les quals estan subjectes a la Política de Privacitat

8. DRET APLICABLE Y CONTROVÈRSIES

Les presents Condicions d’Ús estan sotmeses al Dret espanyol i qualsevol controvèrsia en relació a la seva execució, finalitats o interpretacions, seran sotmeses a la jurisdicció dels jutges i tribunals espanyols que resultin competents.


Resum

Descripció:

Text complet de les condicions d'ús

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Fundació Eurecat, amb CIF G66210345 i domicili social en Av. Universitat Autònoma 23, 08290- Cerdanyola del Vallès (Barcelona), telèfon de contacte:+34 93 238 14 00 i  correu electrònic de contacte: formacioturisme.empresa@gencat.cat , inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb número 2.826 (en endavant “Eurecat”).

Eurecat és l’entitat a càrrec de la gestionar i impartir dels cursos disponibles a la pàgina web  https://formacioturismecat.catalunya.com/ (en endavant, la “Plataforma”) Les presents condicions generals de compra (en endavant “CGC” o les “Condicions Generals” indistintament), són exclusivament aplicables entre Eurecat i els usuaris que formalitzin la compra de cursos i formacions disponibles a la Plataforma que comporten el pagament d’un depòsit que després serà retornat (en endavant el “Comprador”).

Les CGC, representen el contracte entre Eurecat i el Comprador, en el moment d’efectuar el pagament i formalitzar la compra el Comprador haurà d’haver llegit prèviament els termes i condicions aplicables, es a dir, les presents Condicions Generals. La compra suposarà l’acceptació voluntària i sense reserves de forma expressa pel Comprador de les CGC.

El Comprador declara ser major d’edat i disposar de capacitat legal suficient per comprometre’s amb les presents Condicions Generals.

Eurecat es reserva el dret de modificar les Condicions Generals en qualsevol moment, per aquest motiu es recomana que el Comprador consulti recurrentment el contingut de les CGC per comprovar si s’han aplicat canvis i mantenir-se actualitzat. El Comprador amb l’acceptació de les presents CGC accepta que el contingut de les Condicions Generals modificats formi part indispensable de la relació contractual amb Eurecat. No obstant, el Comprador pot comunicar l’oposició a las modificacions de les CGC en un termini màxim de trenta (30) dies des de la seva modificació. Transcorregut dit termini, les modificacions s’entendran com a part indispensable del contracte.

2. OBJECTE

Són objecte de compra la reserva de plaça dels cursos i formacions oferts a la Plataforma que comportin el pagament d’un depòsit per la plaça (en endavant, els “Cursos”).

El Comprador durant el procés de compra podrà seleccionar els Cursos i accedir al detall i descripció de la temàtica i metodologia prevista i procedir conforme al procediment establer a l’apartat 4. PROCÉS DE COMPRA. La formalització del pagament del depòsit dels Cursos seleccionats, es a dir la compra, queda subjecta a l’acceptació sense reserves del contingut de les CGC i, en cas d’assistir als Cursos degudament, es retornarà l’import pagat en concepte de depòsit (en endavant la “Compra”).

3. DRETS I OBLIGACIONS

3.1 Drets del Comprador

La formalització de la Compra atorga al Comprador dret al accés i al gaudi dels Cursos i a la Plataforma conforme al detall de les característiques que consten a la descripció dels Cursos.

Així mateix, el Comprador té dret a desistir i cancel·lar la Compra, tot seguint les indicacions específiques a tal efecte a l’apartat 5. POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ, el Comprador tindrà dret a la devolució de l’import conforme als criteris detallats al referit apartat 5. POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ.

3.2 Obligaciones del Comprador

Per raó de la Compra i en conseqüència de l’acceptació de les CGC que conformen el contracte entre el Comprador i Eurecat, el Comprador es compromet a complir amb les següents obligacions:

 •  El Comprador s’abstindrà de realitzar qualsevol acte que suposi la modificació, alteració, manipulació de la Compra o de la Plataforma. En cas de fer-ho Eurecat podrà denegar l’ús  i gaudi de la Compra sense que el Comprador tingui cap mena de dret de reclamació al respecte.
 •  El Comprador no podrà revendre, cedir, llogar a tercers la Compra, amb o sense rendiment econòmic associat. En cas que el Comprador incompleixi aquesta obligació, Eurecat podrà denegar l’ús i gaudi dels Curso així com la conseqüent suspensió o restringir l’accés a la Plataforma, sense que es desprengui cap mena de dret de reclamació a Eurecat per part del Comprador o del tercer comprador.
 • El Comprador respectarà les normes de la Plataforma (Condicions d’Ús, Avís Legal i Política de Privacitat, així com les condicions de participació als Cursos i qualsevols altres indicacions que Eurecat especifiqui.
 • El Comprador, respectarà i complirà les disposicions de les presents Condicions Generals i revisarà el seu contingut per tal de garantir-ne el compliment.
 • El Comprador facilitarà la documentació i informació que Eurecat requereixi per gestionar el seu registre i accés a la Plataforma així com l’assistència als Cursos, en el cas que sigui requerida.

4. PROCÉS DE COMPRA

El Comprador podrà realitzar la Compra en la Plataforma la qual requereix el registre per poder accedir el catàleg de cursos, continguts, reserva i pagament dels Cursos. El Procediment de Compra  que haurà de seguir el Comprador consisteix en:

 1.  Accedir al domini: https://formacioturismecat.catalunya.com/
 2. Accedir al formulari de registre.
 3. Completar els camps requerits i enviar-los.
 4. Completar el procés de registre a l’enllaç enviat al correu electrònic facilitat en el procés de registre de la Plataforma
 5. Seleccionar els Cursos, el detall i descripció constarà en pantalla.
 6. Revisar i llegir amb detall els textos per la Compra dels Cursos
 7. Marcar les caselles de Condicions Generals de Participació, Condicions Generals de Compra y Política de Privacitat, prèvia revisió i lectura per part del Comprador.
 8. Omplir el formulari de participació.
 9. Revisar el resum de la Compra i la informació indicada i marcar el botó de pagament.
 10. La Plataforma obrirà una nova finestra web cap a la plataforma de pagament de Stripe la que durà a terme totes les accions per la formalització di gestió del pagament de la Compra directament, garantint la seguretat de la informació del pagament i les dades comercials.
 11. El Comprador rebrà la confirmació i la factura a la seva compta de correu electrònic al finalitzar el procés de pagament.

5. POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

5.1. El Comprador dels Cursos, podrà cancel·lar la Compra per escrit dirigit a Eurecat, al correu electrònic: formacioturisme.empresa@gencat.cat

Les cancel·lacions comunicades degudament pel Comprador a Eurecat fins a l’ antelació màxima de 48 hores al inici dels Cursos, es retornaran íntegrament l’import pagat per la Compra al Comprador.

Las cancel·lacions comunicades pel Comprador a Eurecat iniciat els Cursos no comportaran dret al retorn al Comprador de l’import pagat per la Compra. Tot i això, el Comprador haurà de comunicar a Eurecat la seva absència per escrit al correu electrònica a formacioturisme.empresa@gencat.cat

El Comprador a la sol·licitud de cancel·lació haurà d’adjuntar la factura rebuda al formalitzar la Compra tot indicant el número de compta corrent on vol rebre la devolució del import pagat.  Eurecat realitzarà la devolució de l’import de la Compra prèvia revisió del compliment dels requisits de cancel·lació, així com el contingut de les present CGC. En el caso que Eurecat  consideri oportuna el retorn del import pagat per la Compra, la devolució de la quantia en qüestió es farà mitjançant transferència bancaria a la compta indicada.

5.2. En cas d’impossibilitat d’assistència del comprador als Cursos, amb independència de la causa, incloses les causes restrictives o limitatives de mobilitat de la Covid-19 o força major, el Comprador no tindrà dret a la devolució parcial o total del import pagat, sense perjudici del dret de cancel·lació conforme al previst al apartat anterior 5.1.

5.3. Iniciats els  Cursos o prèvia celebració d’aquests, en cas de reducció d’aforament o possible cancel·lació per força major o mesures imposades per les autoritats competents a causa de la Covid-19, Eurecat promourà l’aplaçament dels Cursos a una altra data i en qualsevol cas, , el Comprador afectat se li assignarà una nova plaça en la nova data prevista.

5.4 En cap dels supòsits mencionats a la present clàusula, el Comprador tindrà dret a retornament del pagament per Eurecat, excepte del supòsit detallat a l’apartat 5.1, ni del pagament o indemnització per les possibles despeses que hagi afrontat per raó de la Compra.

6. RESPONSABILITAT

Eurecat no és responsable de la plataforma de pagament Stripe utilitzada per la formalització del pagament de la Compra, per aquest motiu, queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús d’aquesta així com qualsevol altra errada, inaccessibilitat o incompliment legal d’aquesta. Eurecat tampoc respondrà en cas de que el Comprador no pugui completar o formalitzar al complet la Compra. .

Eurecat no és responsable de la gestió del pagament de la Compra, la qual és directament gestionat a través del tercer Stripe, en conseqüència queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús de dita plataforma de pagament, així com qualsevol altre errada que provoqui inaccessibilitat o incompliment legal  i per aquest motiu es dificulta o impossibilita la correcta formalització de la Compra.

Eurecat queda exonerada de tota responsabilitat derivada de l’ús i disposició de la Compra pel Comprador a través de la plataforma Stripe, en conseqüència, no haurà de respondre dels danys que pugui causar al propi Comprador o a tercers. Així mateix, el Comprador  es compromet a respondre dels danys que pugui ocasionar de la disposició de la Compra a Eurecat o tercers.

Eurecat queda exonerada i no haurà de respondre o compensar econòmicament al Comprador en cas de suspensió dels Cursos per les causes detallades a l’apartat 5. POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ, així com qualsevol altre dels supòsits detallats en el present apartat.  

7. PREU

Eurecat detalla el preu dels Cursos en el procés de registre i Compra d’aquests a la Plataforma. El preu dels Cursos inclou  l’IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) al tipus corresponent del 21%. El preu indicat podrà variar per l’ús de codis descompte o promocions especials indicades a la Plataforma sense que suposi la reserva al compliment i acceptació de les CGC en la seva totalitat. El pagament del preu suposa la reserva de la plaça als Cursos i l’import serà retornat al Comprador en el cas de que assisteixi i compleixi les presents CGC i altres condiciones especificades al procés de registre i Compra de la Plataforma.

Eurecat únicament accepta el pagament de la Compra mitjançant targeta de crèdit o dèbit, qualsevol altre mètode de pagament serà refusat, no obstant, la formalització de la Comprà comportar, de la mateixa manera, l’acceptació de les presents Condicions Generals. Eurecat contactarà amb el Comprador en cas que detecti errades en la Compra o el pagament amb l’objectiu de corregir l’error i reconfirmar-la. En el cas que Eurecat no aconsegueixi contactar amb el Comprador i corregir l’error en la Compra o pagament, la Compra quedarà anul·lada i el Comprador haurà de realitzar de nou el procés de Compra, sense que això atorgui drets de reclamació al Comprador. Així mateix, en cas que el Comprador detecti un error podrà gestionar-lo dirigint-se a formacioturisme.empresa@gencat.cat