Política de Privacitat

Condició 2 de 3

Llegeix sobre: Política de Privacitat


Descripció:

Qui és el Responsable del Tractament de les dades personals?

Responsable del Tractament: FUNDACIÓ EURECAT és el responsable del tractament de les dades de l’Usuari donat d’alta per utilitzar la Plataforma i l’Objecte d’acord amb les Condicions Generals d’Ús (“Eurecat” o el “Responsable”):

C.I.F : G66210345

Adreça: Parc Tecnològic del Vallès, Avinguda Universitat Autònoma 23, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Correu electrònic: legal@eurecat.org

Telèfon: +34 93 238 14 00

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@eurecat.org

La Plataforma es tracta d’un Moodle de llicència lliure que, en principi, no accedeix i tracta les dades dels usuaris dels seus llicenciats. 

Amb quina finalitat  i base de legitimació tractem les dades personals? Quines categories de dades tractem?

Les categories de dades personals, dades identificatives, proporcionades al Responsable, les dades que el propi Usuari  especifiqui i les dades acadèmiques fruit de l’ús i gaudi de l’Objecte. Aquestes dades es tractaran pel Responsable per les següents finalitats:

 • gestionar l’alta i l’usuari i contrasenya perquè l’Usuari pugui accedir a la Plataforma i totes les seves prestacions i continguts. La base de legitimació és l´execució del contracte (art 6.1 RGPD).
 • enviar informacions relacionades amb els serveis contractats de la Plataforma i l’Objecte i, tractar dades per mantenir la utilitat i gaudi de la Plataforma i l’Objecte de l’Usuari. La base de legitimació és l’interès legítim (art 6.1 b) RGPD i art 21 LSSICE).
 • gestionar la reserva i contractació de cursos realitzant les accions i comunicacions idònies a tal efecte, inclou la tramitació i redireccionament a la plataforma de pagament del proveïdor extern. La base de legitimació és l’execució del contracte (art 6.1 b) RGPD).

El Responsable no podrà obtenir dades relacionades amb els hàbits de navegació dels usuaris, fruit de la instal·lació de cookies, donat que la Plataforma només utilitza cookies necessàries pel funcionament de la Plataforma. S’informa que les cookies necessàries estan exemptes de consentiment de l’Usuari donat que no tenen finalitats accessòries.

Quant temps conservarem les dades personals? 

Les dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per dur a terme les finalitats per les quals han estat proporcionades o generades, o bé, fins que es sol·liciti la seva supressió. En qualsevol cas, les dades s’eliminaran quan les finalitats del tractament hagin finalitzat i no hi hagi obligacions legals respecte aquestes.

Qui són els destinataris de les dades personals?

Les dades personals, es tractaran principalment pel Responsable, però podran ser accessibles quan sigui estrictament necessari per l’Agència Catalana de Turisme, donat que és l’entitat que promou els cursos, per a finalitat relacionades amb l’Objecte.

No obstant l’anterior, les dades personals poden posar-se a disposició dels proveïdors de serveis del Responsable quan sigui estrictament necessari per la prestació de serveis relacionats amb les finalitats del tractament, com per exemple, proveïdors per l’enviament de comunicacions o per la guarda i gestió de les bases de dades. L’accés i possible tractament de les dades per part de proveïdors de serveis es farà amb els suports contractuals legalment exigits i en qualsevol dels casos, els tercers no vendran, cediran, llogaran, posaran a disposició de tercers les dades o bé, tractaran les dades per finalitats pròpies o diferents.

La Plataforma inclou el registre a cursos que comporten el pagament de una reserva que es gestiona directament pel proveïdor Stripe, en aquest sentit, el destinatari de les dades bancàries és directament el proveïdor que recavarà les dades i realitzarà les gestions del pagament directament a la plataforma, sense que el Responsable tingui accés a aquestes dades, quedant exonerat de qualsevol responsabilitat que se’n derivi.

En aquest sentit, s’informa a l’Usuari que la Plataforma és  propietat de tercers i ha estat llicenciada al Responsable, en aquest sentit, qualsevol incompliment legal d’aquesta és aliè al Responsable. 

El Responsable podrà cedir les dades personals en cas d’obligació legal, sense necessitat de consentiment de l’interessat. La resta de possibles cessions, no previstes, requeriran l’autorització expressa i degudament informada dels interessats.

Es realitzen transferències internacionals de dades?

En principi, les dades no estan subjectes a transferències internacionals de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu. Sense perjudici de l’anterior, el Responsable pot tenir proveïdors de serveis que estiguin ubicats fora de la Unió Europea, o bé, que prestin els seus serveis fora. En aquest sentit, el Responsable assegura que les dades personals seran tractades d’acord amb les requisits que la legislació requereix a tal efecte.

Les dades personals estan subjectes a decisions automatitzades o a l’elaboració de perfils?

Les dades personals no són objecte de decisions automatitzades ni estan sotmeses a l’elaboració de perfils. 

Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

La legislació vigent en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats, per raó del tractament de les seves dades, els quals es resumeixen a continuació:

 1. Dret d'accés: l’interessat tindrà dret a conèixer les seves dades personals tractades pel responsable i les finalitats.
 2. Dret de rectificació: l’interessat  pot sol·licitar la rectificació/actualització de les seves dades en qualsevol moment.
 3. Dret de supressió: l’interessat  podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimides dels fitxers del responsable. No obstant això, i tal com s’indica en l'apartat de conservació de dades, en determinades circumstàncies, el compliment de la legislació vigent pot impedir l'efectiu exercici d'aquest dret.
 4. Dret d'oposició: l’interessat  podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb qualsevol de les finalitats amb què el responsable tracti les seves dades, d'acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas.
 5. Dret de limitació del tractament: l’interessat  podrà sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:
  1. Si considera que les dades no són correctes o exactes;
  2. Si considera que no s'estan tractant les seves dades de forma legítima, però prefereix que limitem el tractament dels mateixos a la seva eliminació;
  3. Si les dades ja no ens són necessàries d'acord amb la finalitat per als quals van ser recollides, però necessita que es conservin per a interposar reclamacions legals;
  4. Si, havent exercit el dret d'oposició a algun tractament pendent, està de resposta al respecte per part del responsable.
 6. Dret a la portabilitat de les seves dades: l’interessat  tindrà dret a, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, sol·licitar que les dades personals que hagi proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament

L’Usuari podrà exercitar els seus drets, en els termes i condicions previstos a la legislació vigent prèviament esmenats, al domicili social del Responsable a l’Avinguda Universitat Autònoma 23, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), o bé, via correu electrònic a legal@eurecat.org 

En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació, o, obtenir més informació al respecte la privacitat, pot dirigir-se a l’Autoritat de Control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades  (www.agpd.es  - C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).